Kohtunike toimkond

Kohtunike toimkonna liikmed
Kinnitatud EVF juhatuse 04.10.2019 otsusega

 1. Tiit Kõiv –  toimkonna esimees tel. 5043497
 2. Mati Koorep – auesimees ja toimkonna liige tel. 5039561
 3. Mari Skuin – toimkonna liige tel. 55654347
 4. Kristjan Vanaveski – toimkonna liige tel. 55641421
 5. Erko Varblane – toimkonna liige tel. 5179193
 6. Marek Vitsur – toimkonna liige tel. 5082506


Piirkondlikud juhid ( koolitajad)
Kinnitatud EVF juhatuse 06.04.2017, 20.10.2017 ja 30.11.2018 otsustega

 1. Erko Varblane – Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa   tel.5179193
 2. Kristjan Vanaveski–Tartumaa, Järvamaa, Jõgevamaa  tel.55641421
 3. Mehis Merilaine – Pärnumaa, Viljandimaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa  tel. 5018259
 4. Marek Vitsur – Tallinna linn, Raplamaa, tel. 5082506
 5. Argo Käpa – Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa   tel. 5260254
 6. Mari Skuin – sekretäride peakoolitaja, tel. 55654347

 

EESTI VÕRKPALLI LIIDU (EVF) KOHTUNIKE TOIMKONNA tegevusjuhend

1. Eesmärk
Kohtunike toimkonna (edaspidi Toimkonna) tegevuse eesmärgiks on tagada Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) poolt läbiviidavate iga-aastaste tiitli- ja muude võistluste korraldamine, kindlustades võrkpallimängud kõrgel tasemel spordikohtunikega.

2. Staatus ja juhtimine
Toimkond on EVF põhikirjalise tegevuse üheks organisatsiooniliseks vormiks, mida oma pädevuse piires juhib Toimkonna stipendiaat-tegevjuht, kelle kohustused määratakse ametijuhendiga.

3. Toimkonna koosseis ja tähtaeg
Toimkond moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse EVF juhatuse otsuse alusel EVF peasekretäri käskkirjaga tähtajatult. Toimkond koosneb kuuest (6) liikmest sealhulgas: 1) Toimkonna tegevjuht; 2) viis Toimkonna liiget.

4. Toimkonna pädevus
Toimkonna otsused on EVF juhatusele nõuandva tähendusega.
Eesmärgi täitmiseks on Toimkonna pädevuses:
1) EVF võistluskalendri ja võistluste juhenditega võistlustele kohtunike (esimene ja teine kohtunik ning protokollija) määramine ja selle täitmise järgimine;
2) kohtunike määramise ja nende tegevuse aruandluse esitamine EVFile koos ettepanekutega EVF juhatusele kohtuniku-stipendiumide määramiseks;
3) EVF kohtunike kategooriate omistamise ja litsentseerimise korra edasiarendamine, mis aitaks kaasa Toimkonna eesmärgi saavutamisele;
3) regulaarse kohtunike koolitussüsteemi edasiarendamine ja üleriigilise koolituse organiseerimine vähemalt 2 korda aastas;
4) EVF juhatusega kooskõlastatult Toimkonna iga-aastase ala-eelarve koostamine, ning selle täitmise järgimine;
5) eelarvevahendite kasutamine EVF juhatuse poolt kinnitatud aasta(hooaja)eelarve ulatuses;
6) muu vajalik tegevus Toimkonna eesmärgi täitmiseks, mis pole vastuolus EVF aktide ja otsustega.

5. Toimkonna koosolek.
Toimkonna koosoleku kutsub vähemalt 5-päevase kirjaliku etteteatamise tähtajaga kokku Toimkonna tegevjuht. Koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, esimehe äranägemisel või EVF juhatuse või peasekretäri kirjalikul (põhjust ära näidates) nõudmisel. Koosoleku kutses näidatakse ära selle toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kutses mittenimetatud küsimusi võib käsitleda üksnes kõigi Toimkonna liikmete nõusolekul. Koosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb vähemalt kolm (3) Toimkonna liiget. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav esimehe hääl. Toimkonna koosolekud protokollitakse.

6. Aruandlus
Toimkond annab oma tegevusest ja eelarve täitmisest aru EVF juhatusele vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

********************************************

EESTI VÕRKPALLI LIIDU (EVF) KOHTUNIKE TOIMKONNA ESIMEHE ametijuhend

1. Üldsätted
1.1 Eesti Võrkpalli Liidu (edaspidi: EVF) kohtunike toimkonna (edaspidi – Toimkonna) esimees (edaspidi Esimees) on EVF stipendiaat, kelle ülesanded on sätestatud käesoleva ametijuhendiga.
1.2 Esimees juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, EVF põhikirjast ja tegevusjuhendist, Toimkonna tegevusjuhendist ja käesolevast ametijuhendist.
1.3 Esimees allub EVF juhatusele.

2. Põhinõuded
2.1 Kesk või kõrgem haridus ja praktilise tegevjuhi töökogemus.
2.2 Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus (inglise) sõnas ja kirjas.
2.3 Kehtiva seadusandluse, EVF asjaajamise korra ja muu reeglistiku tundmine ja täitmine.
2.4 EVF struktuuri, tegevusjuhendi ja võistlussüsteemi tundmine.
2.5 Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja vajalike andmekogude kasutamise oskus, bürootehnika kasutamisoskus.
2.6 Suhtlemis- ja väljendusoskus, kohanemis- ja koostöövõime, stressitaluvus.
2.7 Töövõime, sealhulgas suutlikkus etteantud aja piires toime tulla täpsust ja korrektsust nõudvate tööülesannetega, kohusetunne, usaldusväärsus, efektiivse ajakasutuse oskus.
2.8 Rahvusvahelise (FIVB) võrkpallikohtuniku kategooria.

3. Kohustused
3.1 Kindlustab vastavuses võistlusjuhenditega EVF poolt korraldavate täiskasvanute meistri- ja karikavõistluste mängudele, samuti EVF poolt Eestis korraldatavate rahvusvaheliste võistlustele kohtunike määramise ning teostab sellega seonduvat aruandlust.
3.2 Korraldab kohtunike koolitust ja vajalikku välissuhtlust.
3.3 Esitab informatsiooni võrkpallikohtunike organisatsiooni – mittetulundusühing Eesti Võrkpallikohtunike Assotsiatsioon tegevuse kohta.
3.4 Esitab Toimkonna eelarve projekti EVF-ile.
3.5 Korraldab kohtunikke puudutavat suhtlemist ja infovahetust EVF juhatuse, sekretariaadi ja peasekretäri ning EVF teiste toimkondade vahel.

4. Vastutus
4.1 Esimees vastutab ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.2 Tegevuse käigus teatavaks saanud konfidentsiaalse info hoidmise eest.

5. Õigused
5.1 Saada võrkpallialast informatsiooni, andmeid ja dokumente, mis on vajalikud temale pandud ülesannete täitmiseks.
5.2 Teha EVF peasekretärile ettepanekuid Esimehe ülesannete efektiivsemaks täitmiseks.
5.3 Saada ülesannete täitmiseks vajalikku lisakoolitust.
5.4 Kasutada EVF sekretariaadi tehnilisi töövahendeid.
5.5 Saada igakuist stipendiumi, mille suuruse määrab EVF peasekretäri ettepanekul EVF juhatus.

********************************************

Võrkpallikohtunike Toimkonna piirkonnajuhi tegevusjuhend
Kinnitatud EVF juhatuse 20.10.2017 otsusega

 1. ÜLDSÄTTED

1.1  EESMÄRK
1.1.1       Piirkonnajuht on kohtunike toimkonna koolituse arendamise tööorgan. Läbi piirkonnajuhtide tõstetakse võrkpallikohtunike koolituse sisulist ja praktilist taset ning suurendatakse aktiivselt tegutsevate kohtunike arvu.

1.2  REGULEERIMISALA
1.2.1       Käesolev juhend sätestab Võrkpallikohtunike Toimkonna piirkonnajuhi määramise, ülesanded, õigused ja aruandluse.

 1. 2.     PIIRKONNAJUHI MÄÄRAMINE

2.1  Piirkonnajuhid määratakse Võrkpallikohtunike Toimkonna poolt toimkonna esimehe ettepanekul.
2.2  Piirkonnajuhtide määramine kinnitatakse EVF-i poolt.

3       PIIRKONNAJUHI  ÜLESANDED
3.1  Suhelda aktiivselt regioonis tegutsevate klubide ning spordikoolidega eesmärgiga leida  perspektiivikamaid kohtunikukandidaate, kel oleks huvi võrkpallikohtuniku töö vastu.
3.2  Tutvustada piirkonnas kohtunikuks olemise üldist raamistikku, aspekte, nõudeid.
3.3  Viia läbi teoreetilisi ja praktilisi koolitusi.
3.4  Korraldada võistlusmängude vaatlusi ning mängujärgseid arutelusid.
3.5  Leida võimalusi kohtunikukandidaatide praktilisteks tegutsemisteks ametlikes mängudes.
3.6  Aidata kindlustada kohtunike leidmine piirkonnas toimuvatele võistlustele (tsooniturniirid, noorte tiitlivõistlused, kohaliku tasemega turniirid jms).
3.7  Olla vajadusel nõuandvas rollis piirkonnas toimuvatel turniiridel tehnilistes küsimustes (vajalik varustus, vahendid, tingimused jms).

4       ÕIGUSED
4.1  Saada Kohtunike Toimkonnalt võrkpallialast juhendmaterjali (dokumente, testid, videomaterjalid jms), mis on vajalikud piirkonnajuhina tegutsemiseks.
4.2  Viia läbi kontrollteste kohtunikulitsentsi ( C ja D) tõstmiseks või alandamiseks
4.3  Kaasata koolituste läbiviimiseks teisi piirkonnajuhte, kohtunikke ja võrkpallikohtunik-sekretäre.
4.4  Teha ettepanekuid piirkonnas mänge teenindavate kohtunike brigaadi (sh sekretär, piirikohtunikud) ja platsipersonali tegutsemise kohta.
4.5  Saada koolitusperioodil igakuist stipendiumi/tasu, mille suuruse määrab EVF-i peasekretäri ettepanekul EVF-i juhatus.
4.6  Saada koolitusperioodil transpordikompensatsioon piirkonda sõiduks (koolituste läbiviimise eesmärgil) oma alalisest elukohast.

5       ARUANDLUS
5.1  Piirkonnajuht annab aru oma tegevusest EVF-i Kohtunike Toimkonnale.

Eesti võrkpalli toetavad:

Tule toetajaks!

Kui armastad Eesti viimaste aastate edukaimat pallimängu ja tahad panna õla alla noorte võrkpalli arendamisele ja meie eduka rahvuskoondise järelkasvule, siis ootame sind Saja Klubi liikmeks.

Toeta meid